خیلی دور خیلی نزدیك

تواگردر تپش باغ خدا را دیدی، همت کن و بگو ماهی ها حوضشان بی آب است

مطلبی جهت نمایش یافت نشد از آرشیو مطالب استفاده کنید